refinaryrig
با استفاده از این بخش می توانید واحد های مهم و پرکاربرد در صنعت نفت را به یکدیگر تبدیل کنید. چنانچه فکر می کنید واحد پر کاربردی از قلم افتاده است می توانید آن را به ما اطلاع دهید تا در نسخه بعدی نرم افزار اضافه کنیم.
نوع تبدیل واحد:

Energyانرژی
Powerتوان
Massجرم
Electric Currentجریان الکتریکی
Volumeحجم
Densityدانسیته / چگالی
Flow rateدبی
Temperatureدما
Anglesزاویه
Speedسرعت
Accelerationشتاب
Lengthطول
Electric Capacitanceظرفیت الکتریکی
Frequencyفرکانس
Pressureفشار
Torqueگشتاور
Forceنیرو
Dynamic Viscویسکوزیته دینامیک
kinematic Viscویسکوزیته سینماتیک
O&G Viscویسکوزیته صنعت نفت

از واحد:

به واحد:

مقدار اولیه:تبدیل