refinaryrig
این ابزار به شما کمک می کند مقالات مهندسی نفت را در منابع مربوطه جستجو کنید. مزینت این روش آنست که سایت های غیر علمی و غیر مربوط از نتایج حذف می شود. ممکن است دو سه لینک پینشهادی اول تبلیغاتی باشد که در این صورت با لیبل Ad در کنار آن مشخص می شود. برای جستجوی مقالات مهندسی نفت کافی است کلیدواژه مورد نظر را در کادر زیر جستجو کنید.