refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه و توزیع ذرات آسفالتین


۰ ۱۰۳۸ ۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۰۸:۳۹

بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر اندازه وتوزیع ذرات آسفالتین به همراه مطالعه موردی روی یک نمونه نفت سنگین

مهدی زینلی حسنوند 1،2،3 *، فرزانه فیضی 2، سید علی موسوی دهقانی 1 و رضا مسیبی بهبهانی 3
-1 گروه مدل سازی و توسعه نرم افزار، پردیس توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
-2 گروه ترمودینامیک، دانشکده مهندسی شیمی، تهران، دانشگاه علم وصنعت ایران
-3 گروه گاز، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران
چکیده :
رسوب ذرات آسفالتین روی سطوح انتقال، مانند محیط متخلخل مخزن، دیواره چاه و خطوط انتقال کیی از چال شهای بهر هبرداری و تولید نفت از مخازن است. در مطالعات انتقال جرم آسفالتین از سیال به سطح، حرکت جریان چند فازی نفت، گاز و جامد اندازه ذرات آسفالتین برای تخمین مکان، زمان و مقدار تش یکل رسوب ضروری است. چگونگی تغ ییر اندازه ذرات آسفالتین در شرایط مختلف ترمودینام کیی از جمله سوالاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطالعه ابتدا با انجام آزمای ش سارا مقدار ناپایداری آسفالتین در یک نمونه از نف تهای سنگین کشور مشخص شد. با توجه به ناپایداری آسفالتین در این نفت، از طریق آزمایش فیلتراسیون تحت دما و فشار، رفتار ترمودینام کیی آسفالتین نسبت به دما در محدوده 283 تا 365 K و فشار 13 تا 34 Mpa مشخص شد. در ادامه با استفاده از سیستم م کیروسکوپ نوری تحت فشار اندازه ذرات آسفالتین و توزیع این ذرات در 12 نقطه دمایی و فشاری انداز هگیری شد. نتایج مطالعات نشان داد که هر دو ویژگی اندازه ذره و توزیع ذرات نسبت به دما و فشار حساسیت نشان م یدهند. از سوی دیگر نتایج ترمودینام کیی و ذر هنگاری تطابق مناسبی دارند. در نهایت نتایج آزمایشگاهی به دست آمده با استفاده از تابع LINEST نر مافزار اکسل در قالب یک رابطه تجربی مدلسازی گردید. از آنجا که فرآیند جذب و انتقال جرم ذرات آسفالتین به دیواره سنگ تابعی از اندازه ذرات آسفالتین است نتایج این مطالعه م یتواند حلقه واسطه ای برای ارتباط رفتار ترمودینام کیی آسفالتین و مد لسازی فرآیند تش یکل رسوب آسفالتین در ستون یک چاه نفت باشد.

 

 

 


فایل پیوست ۱
نام فایل: p , t at asphaltin.pdf
حجم: 641,55 کیلوبایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود: ۳۸
رمز: iran-spe.com

راهنمای دانلود
کلیه فایل ها با فرمت rar فشرده شده اند. برای باز کردن این فایل ها در ویندوز به win rar و در اندروید به Easy unrar نیاز دارید. هر چند ممکن است سایر فایل منیجر ها نیز این قابلیت را داشته باشند. رمز بازگشایی فایل ها در صورت نیاز iran-spe.com است.

sina.oli
عضو فعال
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفتبه اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

72518
0