refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

ظرفیت پذیرش مهندس نفت- ارشد سال 92


۰ ۴۵۱۷ ۰ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۲:۴۶
ظرفیت پذیرش دانشگاه های کشور در سال 1392 در رشته مهندسی نفت به شرح زیر است:

مجموعا اکتشاف 40 روزانه - 14 شبانه - 15 خودگردان / حفاری و بهره برداری 52 روزانه - 13 شبانه /  مخزن 90 روزانه - 14 شبانه - 15 غیر انتفاعی و 25 خودگردان
دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ/ﻛﺪﻣﺤﻞ/ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﻲﻣﺤﻞﺗﺤﺼﻴﻞ/ﻇﺮﻓﻴﺖﭘﺬﻳﺮش نیمسال(اول-دوم)/جنسیت/توضیحات

1253ـﻣﻬﻨﺪﺳﻲاﻛﺘﺸﺎفﻧﻔﺖ(ﺑﺎﺿﺮاﻳﺐﮔﺮاﻳﺶ1)
روزاﻧﻪ 31677 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 7 - - ﻣﺮد ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن ﺗﻬﺮان
روزاﻧﻪ 31678 داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن 4 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31679 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺮود 6 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31680 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ 14 - زن ﻣﺮد ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ آﺑﺎدان
روزاﻧﻪ 31681 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ 5 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31682 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 4 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31683 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 4 - - ﻣﺮد ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن ﺗﻬﺮان
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31684 داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن 2 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31685 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺮود 3 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31686 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ 3 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31687 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 2 - زن ﻣﺮد
ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان 31689 داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن 15 - زن ﻣﺮد ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه

1253ـﻣﻬﻨﺪﺳﻲﺣﻔﺎريوﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﻧﻔﺖ(ﺑﺎﺿﺮاﻳﺐﮔﺮاﻳﺶ2)
روزاﻧﻪ 31690 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 6 - زن ﻣﺮد ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-ﺣﻔﺎري وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
روزاﻧﻪ 31691 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺮود 4 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31692 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن 6 - زن ﻣﺮد ﻋﻨﻮان ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-ﺣﻔﺎري وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
روزاﻧﻪ 31693 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ 8 - - ﻣﺮد ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻫﻮاز-ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-ﺣﻔﺎري
روزاﻧﻪ 31694 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ 8 - زن ﻣﺮد ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻫﻮاز-ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
روزاﻧﻪ 31695 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ 4 - زن ﻣﺮد ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
روزاﻧﻪ 31696 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ 4 - زن ﻣﺮد ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-ﺣﻔﺎري
روزاﻧﻪ 31697 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 6 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31698 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ 6 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31699 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 3 - زن ﻣﺮد ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-ﺣﻔﺎري وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31700 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺮود 1 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31701 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن 3 - زن ﻣﺮد ﻋﻨﻮان ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-ﺣﻔﺎري وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31702 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ 2 - زن ﻣﺮد ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31703 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ 2 - زن ﻣﺮد ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ و ﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ-ﺣﻔﺎري
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31704 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 2 - زن ﻣﺮد

1253ـﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﺨﺎزنﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري(ﺑﺎﺿﺮاﻳﺐ ﮔﺮاﻳﺶ3)
روزاﻧﻪ 31705 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 10 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31706 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 8 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31707 داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺷﻬﺮ 3 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31708 داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن 4 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31709 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز 12 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31710 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ 10 - زن ﻣﺮد-ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ وﻣﺪرك ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨـﺎزن ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ-ﻣﺤـﻞ ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺗﻬﺮان
روزاﻧﻪ 31711 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ 14 - زن ﻣﺮد ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻫﻮاز
روزاﻧﻪ 31712 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ 6 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31713 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 10 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31714 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ 7 - زن ﻣﺮد
روزاﻧﻪ 31715 داﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان 6 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31716 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 4 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31717 داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن 2 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31718 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ 3 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31719 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 4 - زن ﻣﺮد
ﻧﻮﺑﺖ دوم 31720 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ 1 - زن ﻣﺮد
ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ 31688 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ-ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ 15 - زن ﻣﺮد
ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان 31721 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 15 - زن ﻣﺮد ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎهواﻗﻊ درﺟﺰﻳﺮهﻛﻴﺶ
ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان 31722 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز 10 - زن ﻣﺮد ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه

 


فایل پیوست ۱
نام فایل: 2 1368433455 1
حجم: 224,63 کیلوبایت
قیمت: رایگان، تعداد دانلود:
رمز: iran-spe.com
راهنمای دانلود
کلیه فایل ها با فرمت rar فشرده شده اند. برای باز کردن این فایل ها در ویندوز به win rar و در اندروید به Easy unrar نیاز دارید. هر چند ممکن است سایر فایل منیجر ها نیز این قابلیت را داشته باشند. رمز بازگشایی فایل ها در صورت نیاز iran-spe.com است.

همایون قاسمی
مدیر و موسس
کارشناس ارشد مهندسی نفت

به اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

6290
0