refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

-
۲۱
۲۲

گل حفاری


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۳۵ ۰ ۲۹۱۰ ۲

انواع روش های حفاری


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۱:۲۷ ۰ ۵۰۲۷ ۰

زمین شناسی نفت ایران - سازند های ایران


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۰:۲۵ ۱ ۶۹۵۴ ۲

واژگان تخصصی نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ ۱۰:۲۴ ۰ ۱۰۶۲ ۰

امکان درمان تومورها با نانوقفس‌ها


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۱:۲۹ ۰ ۳۹۸ ۰

استفاده از یدید مس برای کشتن ویروس‌ها


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۱:۲۴ ۰ ۴۳۰ ۰

انواع گل حفاری


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۱۵:۴۰ ۱ ۲۷۸۵ ۰

سیمان منیزیتی حفاری (مگنست)


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۱۵:۳۱ ۰ ۱۴۸۹ ۰

ازدیاد برداشت


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳ ۰ ۸۳۸ ۰

اسید کاری در چاه های نفت


siavash ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۹ ۰ ۳۲۲۵ ۰

لیست میادین نفتی و گازی ایران


siavash ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۶ ۰ ۱۴۷۵ ۰

اسید کاری در چاه های نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۴۵ ۰ ۲۰۰۳ ۱

دیکشنری اصطلاحات صنعت نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۳۸ ۰ ۷۹۸۹ ۱

تمام علائم و سیمبول های مربوط به میادین نفتی و کازی


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۴ ۰ ۱۲۸۵ ۰

معرفی انواع چاه ها


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۹:۰۲ ۱ ۴۷۲۹ ۱

انواع لوله های جداری casing types


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۲۵ ۱ ۱۸۱۵۶ ۱

معرفی گرایش مخزن مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۶ ۰ ۱۰۶۲ ۰

معرفی گرایش حفاری مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۰ ۰ ۸۸۲ ۰

معرفی گرایش اکتشاف مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۷ ۰ ۹۳۳ ۰

معرفی رشته مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ ۰ ۸۴۶ ۰

معرفی گرایش بهره برداری مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۲:۵۰ ۰ ۸۴۸ ۰

آشنایی با فراز آوری با گاز


همایون قاسمی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ ۱۸:۰۲ ۰ ۵۹۲۴ ۲
-
۲۱
۲۲