refinaryrig
1
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

وظایف مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز


۰ ۶۴۲۲ ۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ۰۱:۳۱
                   
وظايف مهندسي بهره برداري از منابع نفت و گاز

 
مهندسي بهره برداري با در نظر گرفتن ديدگاه فني كه دارد و نوع كاري كه با آن مرتبط است لااقل مي بايست مختصري از وظايف بعضي بخش هاي مربوطه ديگر يك كمپاني نفتي را بداند ، و در اين صورت است كه با نظر صائب تري مسائل مربوط به قسمت خود را حل نموده و بازدهي كارش چندين برابر خواهد بود .
به طور مثال يك مهندس بهره برداري خوب بايد اطلاعاتي راجع به مخزن نفتي و بعضي محاسبات مربوط به آنها را بداند و يا اينكه قابليت طراحي لوله ها وظروف مختلف را تا آن حدي كه در تصميم گيري هايش لازم دارد ، داشته باشد .  و به طور قطع از نحوه عمليات بهره برداري و طرز كار وسايل مورد احتياج بدين منظور اعم از ابزار دقيق ، پمپها ، توربينها ، شيرهاي مختلف و غيره ، بايستي سررشته كافي داشته باشد .  در رابطه با وظايف مهندسي بهره برداري مسئله بسيار مهمي كه بد نيست بدان اشاره شود اينست كه اقدام به هر كار بايستي پس از جمع آوري تمامي اطلاعات لازم و تجزيه و تحليل آنها در حداقل وقت و كمترين خرج با حداكثر بازدهي صورت پذيرد .  فاكتور قابل اهميت در عمل كرد يك مهندس بهره برداري در نظر گرفتن ايمني كار است كه مسلماً و مستقيماً به نوع كار بستگي دارد .  بديهي است قسمتي از وظايف مهندسي بهره برداري جنبه نظارت بر عملكرد بعضي از گروههاي ديگر دارد .
 عمليات مربوط به چاه كه شامل وظايف ذيل مي شود .            (Well    Perfor.) Jobs    on    well
لايه آزمائي چاه با ساق مته                                                                                    (Drill    stem   test)
به جريان انداختن چاه .  اين عمل به طريق مختلف صورت مي گيرد .                                    (Bring    in)
تميزكردن چاه ، كه اين بدانمعني است كه مواد زائد توليدي همراه گاز و نفت خروجي از چاه به حداقل ممكن و لازم رسانده شود .                                                                                        (Cleaning     up)
مشبك كردن لايه توليدي چاه (Perforation)  كه خود برنامه ريزي خاصي دارد .
اندازه گيري فشار داخلي و سرچاه چه زماني كه چاه در جريان است و چه وقتي كه بسته مي باشد .                                                                  Bottom    hole &   surface    pressure    survey
جمع آوري نمودارهاي مختلف از وضع داخلي چاه به منظور بررسي موقعيت لايه توليدي آن .  در اين حالت نمودارهاي متفاوت با ابزار مختلف تهيه مي گردند .     Logging
مسدودكردن‌لايه‌توليدي‌به‌طورموقت‌ويادائم‌به‌منظورانجام‌برنامه‌هاي‌طرح‌ريزي‌شده‌به‌خصوص‌ plug   setting
اندازه‌گيري‌عمق‌نهائي‌چاه‌درهر مرحله توليدي و از بين بردن موانع به وجود آمده در مسير لوله توليدي چاه   Check   and   remove   obstruction
اسيدزدن به سنگ مخزن ، به منظورهاي مختلف و همچنين ايجاد شكاف و تركهاي مصنوعي در لايه توليدي براي بالا بردن قدرت توليد چاه .                                                    Acidization   &   fracturing
بررسي قابليت نفوذپذيري لايه توليدي چاه .                                                              Injectivity   test
كشتن چاه كه در حقيقت به صفررساندن (منظور صفر مطلق نيست)  فشار سرچاه مي باشد اين عمل         به‌علل‌مختلف وبه منظور انجام هدف هاي متفاوت صورت مي پذيرد .                                 Well    Killing
نمونه برداري از سيال توليد شده از چاه كه ممكن است از سرچاه و يا از داخل چاه جمع آوري شود بدين ترتيب به كمك اين نمونه ها در آزمايشگاه بسياري از مجهولات راجع به سيال مزبور روشن خواهد شد .                                                                                                                      Bottom   hole   and surface   sampling
بررسي وضع لوله هاي داخلي چاه از نظر فرسودگي و اندازه گيري قطر داخلي آن در موارد لازم ، كه توسط وسايل مخصوصي انجام مي گيرد .                                                                              Caliper   survey
آزمايش كامل چاه همراه با نمودار برداري و به كمك تفكيك كننده سيار سرچاهي .   Well   Testing
مواظبت از لوله هاي داخلي چاه و همچنين وسايل سرچاه از لحاظ خورندگي و فرسودگي سريع با استفاده از مواد بازدارنده مخصوص جهت اهداف مذكور .                                                                        Inhibition
به طور كلي شناخت وسايل و طرز عملكرد تمامي ابزار موجود سرچاه و به خصوص شيرهاي ايمني سرچاه و داخل چاه                                                                                 X – mas  tree  (Well  head   facilities)
مشخص كردن سطح تماس گازونفت و آب در داخل چاه و مخزن نفتي
وظايف مربوط به انجام كارهاي محوله در واحد بهره برداري و در مسير جريان نفت و يا گاز از چاه به قرار زير است :                                                                                                           Production     facilities
شناخت كامل دستگاهها و وسايل و ابزار دقيق موجود در يك واحد بهره برداري و همچنين نحوه عملكرد هر يك به طور نسبي اعم از پمپها ، توربينها ، كمپرسورها ، تفكيك كننده ها ، ابزار دقيق ، شيرها و غيره
اندازه گيري ظرفيت تفكيك كننده ها                                                                  Separator   capacity
محاسبه ظرفيت و همچنين اندازه گيري نسبت گاز به نفت توليدي چاه           Capacity   &    GOR   test
بررسي‌وسايل‌موجوددرمسيرتوليدچاه‌وبرطرف‌كردن‌ موانع به منظور بازدهي بهتر چاه . De – bottlenecking
آزمايش از پمپها و كمپرسورها به منظور دريافت قدرت و ظرفيت آنها .
Pump   and   Prim   Mover    Performance
شناخت كارخانه هاي نمك زدائي و نحوه استفاده از آنها                                              Desalting   Plants
وظايف‌فني‌كه‌مربوط‌به‌طراحي‌وسايل‌وانجام‌محاسبات‌لازم‌روي‌اطلاعات‌جمع‌آوري‌شده‌ازچاه‌ازواحدبهره‌برداري‌است .
محاسبات مربوط به مقدار نفت وياگاز و ميزان جريان آنها در لوله ها و ظروف متفاوت .
Oil  &  Gas  Measurments
طراحي ومحاسبه اندازه كاهنده جريان سيالات .                                          Orifice  Siza    Calculations
طرح ريزي و محاسبات مربوط به اسيدزدن و يا ايجاد شكاف مصنوعي در سنگ مخزن .
Acid   Stimulation  and  fracture   job   desing
فن محاسبه و بررسي افزايش و يا افت فشار مخزن در اثر بستن و يا توليد از چاه به منظور مطالعه وضع آن  و طرح اقدام لازم .  Pressure   Build  up   and   Draw   Down   Analysis
محاسبات مربوط به جريان و روان بودن سيالات مختلف در حالتهاي يك فازودوفاز
One   and  Two  Phase    Flow    Calculations
طراحي و طرز استفاده ار لوله ها اعم از اينكه هر نوع سيالي در آنها روان باشد .
Process   and   Mechanical   Design   of   Pipes
طراحي واحد بهره برداري و چند راهه ها و مجموعه انشعابات در مصارف مربوطه .
Design    of    Production   Units   and   Manifolds .
انتخاب صحيح طرز جريان سيالات
Selection   of   Proper   Oil   and  Gas  (One   &   Two   Phase)   Flow   Profile .
طرح و انتخاب مناسب انواع شيرهاSelection   &    Design   of   all   Valves
مطالعات مربوط به پمپها .  محل احتياج آنها و محاسبه ظرفيت آنها .
Pump   Requirement   study   and   Configurations .
مطالعه در رفع نواقص و بررسي بازدهي وسايل لازم براي بهره برداي
De -  Bottle  Necking   of   Production   Facilities
محاسبات مربوط به انواع طرق بهره برداري از چاهها نظير گازراني و يا راه اندازي به وسيله گازوغيره .
Calculations   of   Gas   Lift ,  Gas   Kick -  off  etc .
برنامه ريزي و انتخاب مواد زنگ زدائي كننده .   Programming   and   Selection   of   Corrosion   Inhibitors
برنامه ريزي و محاسبات مربوط به آزمايش اوليه چاههاي اكتشافي با كمك تفكيك كننده سيار سرچاهي   Initial   well  testing   on   exploration   gas  and   oil  wells   with   the   use   of   portable   separator
بررسي ها و محاسبات روي نمودارهاي مختلف تهيه شده از چاهها .
Logging   (production  ,  T.D.T,Y – ray , etc .)
مطالعه بر روي پيشرفت مخروطي سيالات مخزن نفتي و انتخاب بهترين دبي توليدي براي چاه .
Coning   theory  and  safe   production   rate  calculations
پيش بيني دبي توليدي چاهها در سالهاي آينده .Long   range   potential  forcast
رسم فني     Technical     drawing
كاربرد ماشين هاي محاسبه الكترونيكي                                                       Computer     applications
جريانهاي يك فاز و دو فاز در حركتهاي عمودي و افقي
One  and   two   phase   calculations  ,  vertical    and    horizental
كاربرد مدلهاي مربوط به وسايل بهره برداري Production   facilities   model
مدلهاي مربوط به فشار كاهي                                                                              Flash     calculations
محاسبات مربوط به دستگاههاي اندازه گيري و كاهنده هاي دبي گاز و نفت
Choke   and   meter   calculations   for   gas   and   crude .
تئوريهاي مقدماتي روي مدلهاي مختلف مخازن زيرزميني
Fundamentals   of   reservoir   simulation   models .
گزارش نويسي فني    Technical   reports
به طور كلي يك مهندس بهره برداري پس از اتمام و به نتيجه رساندن يك برنامه مي بايست اعمال انجام شده و نتايج حاصله را بنحوي كه مورد استفاده ساير بخش هاي مربوطه باشد ، گزارش كند .   بديهي است اين گزارش در مرحله نخست مشخص كننده هدف و علت انجام آن پروژه خواهد بود . سپس حاوي كليه اطلاعات موجود وجمع آوري شده مي بايست . محاسبات انجام شده تا حد لازم در آن گنجانيده شده است .   و در آخر حاصل نتايج و احياناً پيشنهادات و دستور كار نيز ذكر گرديده است .  علاوه بر گزارش مربوط به  هر كار ، شمه اي از وظايف گزارش نويسي مهندسي بهره برداري به قرار زير است :
گزارش مربوط به احتياج وسايل مورد لزوم در بهره برداري كه هر سه ماه يكبار تهيه مي گردد .
Quarterly  advice  for  flowline   and   material  requirements
درخواست كشيدن لوله ها و تعبيه وسايل مربوطه
Request   for   construction   of   flow   lines .
تهيه فرم مخصوص درخواست وسايل مورد احتياج براي يك پروژه بخصوص .
R , statement  of   requirements .
درخواست تعمير چاهها                                                                                               Workover   request
تهيه گزارش ماهيانه                                                                                                     Monthly      report
                

 

هومن نجفی
عضو فعال

به اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

1373
1373
در انتظار تایید مجدد
خیلی ممنون عالی بود
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۱۵:۲۶

11449
0