refinaryrig
افراد میهمان مجاز به دانلود فایل نمی باشند. اگر حساب کاربری دارید وارد شوید و مجدد تلاش کنید. در غیر این صورت ثبت نام کنید.
انصراف

آچار هیدرولیکی| Hydraulic Wrench


۰ ۵۰۶ ۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۰:۴۴

آچار هیدرولیکی| Hydraulic Wrenchمدل KW

آچار هیدرولیک ، ترکمتر هیدرولیک ،ترکرنچ هیدرولیک،Hydraulic Wrench نامی است که به این ابزار اختصاص میدهند.

از این ابزار به جهت باز و بسته کردن پیچ باگشتاور خاص استفاده میگردد.

به وسیله این ترکمتر هیدرولیک مبتوان پیچ ها را طبق ترک مشخص شده در جدول پیچ ها باز و بسته کرد.

تمامی محصولات کاچارابزار به همراه یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه میگردد. 

کاربرد این ابزار :

  • ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری 700ﺑﺎر.
  • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار و ﺳﯿﻠﻨﺪر.
  • اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻌﺎدل 375 اﻟﯽ 43792 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ.
  • ﮔﺸﺘﺎور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ 3%
  • اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت.
  • ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪاوم.
  • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﻼف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﯾﺰ آﭼﺎرﺧﻮر از 24 اﻟﯽ 130 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.
  • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار و ﺳﯿﻠﻨﺪر.
  •  ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﺎ دراﯾﻮر ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺟﻬﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﭼﺎرﻫﺎی IS و MS

آچار هیدرولیک


کاچار ابزار
عضو عادی
دانشجوبه اشتراک بگذارید
برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید.

71322
0