refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

-
۱۴
۱۵

سیمان منیزیتی حفاری (مگنست)


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۱۵:۳۱ ۰ ۱۳۲۶ ۰

ازدیاد برداشت


behzad ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۹:۱۳ ۰ ۷۶۳ ۰

اسید کاری در چاه های نفت


siavash ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۹ ۰ ۲۸۵۴ ۰

لیست میادین نفتی و گازی ایران


siavash ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۳:۳۶ ۰ ۱۲۳۱ ۰

اسید کاری در چاه های نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۴۵ ۰ ۱۳۲۶ ۱

دیکشنری اصطلاحات صنعت نفت


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۳۸ ۰ ۷۶۲۹ ۱

تمام علائم و سیمبول های مربوط به میادین نفتی و کازی


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ ۱۴:۰۴ ۰ ۱۰۱۸ ۰

معرفی انواع چاه ها


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۹:۰۲ ۱ ۴۴۴۴ ۱

انواع لوله های جداری casing types


همایون قاسمی ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۲۵ ۱ ۱۶۲۴۴ ۱

معرفی گرایش مخزن مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۶ ۰ ۹۱۱ ۰

معرفی گرایش حفاری مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۱۰ ۰ ۶۹۵ ۰

معرفی گرایش اکتشاف مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۷ ۰ ۷۸۷ ۰

معرفی رشته مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۳:۰۰ ۰ ۶۹۵ ۰

معرفی گرایش بهره برداری مهندسی نفت


اهورا ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۲:۵۰ ۰ ۷۱۵ ۰

آشنایی با فراز آوری با گاز


همایون قاسمی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ ۱۸:۰۲ ۰ ۵۱۱۸ ۲
-
۱۴
۱۵