refinaryrig

زیر شاخه های آموزش مهندسی نفتآخرین مطالب آموزش مهندسی نفت

تکنولوژی های نوین حفاری و استخراج نفت


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۸:۱۷ ۰ ۲۳۳ ۰

روش های جدید افزایش بهره وری مخازن نفتی


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۰ ۰ ۱۲۹ ۰

آزمایش رسوب آسفالتین


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۷:۵۷ ۰ ۱۶۴ ۰

انواع ویسکومتر


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۷:۵۳ ۰ ۱۱۶ ۰

آزمایش جدا کننده نفت separator test


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۷:۵۰ ۰ ۹۹ ۰

آزمایش تبخیر جزیی differential vaporization test


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۷:۴۸ ۰ ۱۲۰ ۰

آزمایش نقطه شبنم


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۷:۴۵ ۰ ۱۳۸ ۰

آزمایش نقطه حباب


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۷:۲۸ ۰ ۱۸۵ ۰

ارزش حرارتی هیدروکربن ها


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۷:۲۶ ۰ ۱۱۰ ۰

ارزش حرارتی هیدروکربن ها


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۷:۲۶ ۰ ۲۰۹ ۰

تفاوت نفت سیاه و نفت فرار


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۶:۳۵ ۰ ۱۳۸ ۰

خواص گاز معکوس retrograde gas


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۶:۳۳ ۰ ۹۵ ۰

اندازه گیری ترشوندگی


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۶:۳۱ ۰ ۹۳ ۰

مقاومت الکتریکی سنگ


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۶:۲۸ ۰ ۲۶۶ ۰

اندازه گیری تراوایی permeability


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۶:۲۵ ۰ ۱۳۹ ۰

تراکم پذیری سنگ


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۶:۱۱ ۰ ۱۲۲ ۰

اندازه گیری فشار مویینگی


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۶:۰۹ ۰ ۱۹۵ ۰

تأثیر تغییرات آب و هوا بر برداشت نفت:   


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۲۱:۵۲ ۰ ۴۳ ۰

اثرات محیط زیستی افزایش برداشت نفت:   


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۲۱:۴۹ ۰ ۴۵ ۰

امکانات و تجهیزات جدید در تولید نفت:   


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۲۱:۴۸ ۰ ۵۲ ۰

تکنولوژی‌های نوین در حفاری و استخراج نفت:


M.taghipoor ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۲۱:۴۴ ۰ ۴۷ ۰

پمپ های درون چاهی


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۳:۴۶ ۰ ۴۲۳ ۰

جریان پایدار وشبه پایدار


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۳:۲۹ ۰ ۱۷۷ ۰

زبری وزبری نسبی


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۳:۱۳ ۰ ۱۶۹ ۰

به جریان انداختن Flow دادن چاه


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۲:۵۵ ۰ ۱۷۹ ۰

مسدودکردن لایه تولیدی


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۲:۱۲ ۰ ۸۸ ۰

اندازه گیری عمق نهایی چاه(نفت وگاز)


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۱:۵۳ ۰ ۱۵۴ ۰

نمونه گیری زیر سطحی ازسیال نفت وگاز


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۱:۳۸ ۰ ۱۰۶ ۰

گزارش نویسی فنی بهره برداری


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۱:۲۷ ۰ ۲۱۷ ۰

Wire line


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۱:۱۵ ۰ ۱۸۶ ۰

memory gauge


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۰:۵۶ ۰ ۹۸ ۰

فشار روباره


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۰:۴۶ ۰ ۷۳ ۰

واحدنمک زدایی


hosein najari ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲۰:۱۲ ۰ ۹۵ ۰
-